1. Klachtrecht

Klachtrecht

Klachtrecht Register BKA

Klachtrecht

De klachtrechtprocedure is een belangrijk middel om de kwaliteit van de adviseurs en de adviesbureaus te bewaken. Daarom is het onlosmakelijk verbonden met inschrijving in onze Registers. Met onze klachtrechtprocedure zorgen we ervoor dat de kwaliteit van de beroepskeuzeadvisering en loopbaanbegeleiding zowel vaktechnisch als ethisch contstant verbeterd wordt.
De Stichting Register BKA beperkt zich in haar klachtenbemiddeling alleen tot klachten over personen en instellingen die de Gedragscode hebben onderschreven.
Onze klachtenprocedure bestaat uit 6 stappen:

Stap 1:

Als een klacht bij ons binnenkomt, krijgt de klager de Gedragscode toegestuurd. Als de klager zijn klacht nog niet ingediend heeft bij het betreffende bureau of de betrokken adviseur, wordt hij geadviseerd dit eerst te doen. Vaak is enkel het signaleren van een klacht namelijk al een sterke stimulans tot het verbeteren van de kwaliteit van het werk.

Stap 2:

Wanneer de klager geen genoegdoening krijgt bij het bureau of de adviseur na indiening van zijn klacht, dan diend hij de klacht schriftelijk in bij de Stichting Register BKA. De klager omschrijgt zijn klacht, geeft aan om welk(e) artikel(en) van de Gedragdcode het gaat en meldt wat het antwoord was van het aangeklaade bureau/de aangeklaagde adviseur.

Stap 3:

Als de klacht over een ingeschrevene in het Register gaat, ontvangt deze de klacht met bijlagen. Gaat de klacht over een niet-ingeschrevene, dan wordt de klacht met bijlagen aan de directie van de betreffende instelling gestuurd.

Stap 4:

De klager  en de aangeklaagde worden opgeroepen om bij een afvaardiging van het bestuur van de Stichting Register BKA te verschijnen. Zij bekijken of de beroepskeuzeadviseur/loopbaanbegeleider in strijd met de Gedragscode heeft gehandeld.

Stap 5:

Als dat het geval is, dan zijn de volgende uitspraken mogelijk: A: De klacht is ongegrond B: De klacht is gegrond, waaraan een enkele waarschuwing, een berisping, een schorsing of een royement wordt toegevoegd. De uitspraak wordt schriftelijk meegedeeld aan alle betrokkenen.

Eventueel stap 6:

Zowel de aangeklaagde als de aanklager kunnen tegen de uitspraak in beroep gaan bij de Ereraad van de Stichting Register BKA. Zij kunnen de uitspraak van het bestuur teniet doen. De uitspraak wordt schriftelijk medegedeeld aan alle betrokkenen.