1. Kwaliteitsstandaard

Kwaliteitsstandaard

Kwaliteitsstandaard

De beroepskeuzeadviseur/loopbaanbegeleider aan wie we in deze kwaliteitsstandaard refereren, is de beroepsbeoefenaar die herkenbaar, beschikbaar en bereikbaar is voor individuen en groepen. De vragen hebben betrekking op het terrein van school, studie, beroep, loopbaan, al dan niet betaalde arbeid. Tevens het maatschappelijk functioneren wanneer dit over het verwerven en toepassen van kennis, inzicht, vaardigheden en bekwaamheden gaat.

1. Taken beroepskeuzeadviseur/loopbaanbegeleider

1.1 De beroepskeuzeadviseur verheldert en inventariseert de vraagstelling(en) in direct contact met de cliënt.

1.2 De beroepskeuzeadviseur maakt in direct contact met de cliënt diens vraagstelling(en) concreet door een plan van actie op te stellen en een keuze te maken in methodieken die gericht zijn op en aangepast aan de behoefte van de cliënt.

1.3 Uitvoering plan van actie, toepassing van relevante methodieken zoals

 • gespreksvoering
 • psychodiagnostiek
 • groepsbenadering
 • voorlichting
 • consultatie
 • verwijzing
 • rapportage

Bij de begeleiding staan de eigen beslissingsverantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid van de cliënt centraal.

1.4 Verantwoorde afronding en evaluatie:

 • waarborgen vertrouwelijkheid, met name ook in geval van informatie aan derden;
 • procesevaluatie;
 • verslaglegging;
 • beschikbaar houden van gegevens ten behoeve van een evaluatie.

Ook het bevorderen en begeleiden van het al genoemde wordt gerekend tot de taken van de beroepskeuzeadviseur/loopbaanbegeleider.

2. Kwaliteiten

2.1 Attitude:

 • respecteren voor de uiteindelijke eigen beslissingsverantwoordelijkheid van de cliënt
 • bereid zijn om kennis en bekwaamheden in te zetten op basis van wederzijds begrip en vertrouwen
 • voortdurende, kritische evaluatie van het eigen professioneel gedrag

2.2 Blijk geven van praktisch toepasbare kennis en inzicht op minimaal hbo-niveau op de volgende gebieden:

 • opleidingsmogelijkheden, beroepenwereld, arbeidsmogelijkheden en andere mogelijkheden voor activiteiten
 • keuzeprocessen en levensloop
 • invloeden van de maatschappelijke werkelijkheid en structuren

2.3 Bekwaamheden op de in 1.3 genoemde gebieden en met betrekking tot het

 • helpen concretiseren van praktisch bereikbare keuzemogelijkheden
 • afronden via procesevaluatie en verslaglegging

De beroepskeuzeadviseur/loopbaanbegeleider heeft deze bekwaamheden verworven, onderhoudt ze en breidt ze waar mogelijk uit.

3. Noodzakelijke voorwaarden

3.1 Adequate opleiding op hbo- of universitair niveau met relevante afstudeervakken/specialisaties met betrekking tot het beroepskeuzewerk.

3.2 Structureel contact tussen beroepskeuzeadviseurs/loopbaanbegeleiders en loopbaanpsychologen.

3.3 Wettelijke bescherming van de cliënt tegen ondeskundigheid en tegen inbreuk op de privacy door middel van voorlichting en klachtrecht.

4. Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking is mede een verantwoordelijkheid van de beroepskeuzeadviseur/loopbaanbegeleider. Hij bewaakt de kwaliteit door middel van:

 • stagebegeleiding en -beoordeling
 • inwerken nieuwe medewerkers
 • inspraak bij aanstelling van nieuwe medewerkers
 • regelmatige bijscholing
 • intervisie
 • bijhouden van ontwikkelingen, zowel maatschappelijk als op het vakgebied
 • signaleren van eigen ontwikkelingsbehoeften
 • signaleren van tekortkomingen in de ontwikkelingen op het vakgebied

5. Openbare registratie

Onafhankelijke toetsing betreft ten minste -door de aanvrager verzorgde- informatie aangaande diens opleiding en praktijkervaring.

5.1 Opleiding, (met afschriften van) diploma’s, getuigschriften, certificaten, verklaringen van vakbekwaamheid.

5.2 Werkervaringen en stage-ervaringen

 • afhankelijk van de vooropleiding 12 of 24 maanden fulltime op het terrein van studie- en beroepskeuzevoorlichting/loopbaanadvisering met inbegrip van minimaal 100 tot 200 individuele aanvragen met uitgebreid onderzoek
 • met positieve beoordeling van een gekwalificeerde supervisor/begeleider die ingeschreven staat in het Register BKA of in het NIP Register van Beroepskeuze- en Loopbaanpsychologen

Uit de bewijsstukken moet blijken dat de aanvrager ervaring heeft in:

 • het overzien van het totale terrein van alle opleidingen, beroepen, scholingsvoorzieningen en werkgelegenheidsprognoses
 • het afstemmen van voorlichting en adviezen ten aanzien van voorkeuren, kwaliteiten en persoonlijke omstandigheden van de cliënt
 • het toepassen van psychologische methoden ter bepaling van de individuele voorkeuren en capaciteiten

en daarnaast

 • inzicht heeft in het verloop van beroepskeuzebesluitvormingsprocessen en sociale vaardigheden met inzicht toepast (luisteren, gespreksvoering, inleving)

N.B. De stagebegeleider/supervisor:

 • heeft minimaal drie jaar relevante en recente praktijkervaring
 • is ingeschreven in het Register BKA of is NIP-geregistreerd beroepskeuze- en loopbaanpsycholoog