1. Verzekeringsbedrijven

Verzekeringsbedrijven

Verzekeringsbedrijven

Wanneer mensen als gevolg van een ongeval (blijvend) letsel oplopen, ligt de focus in eerste instantie op re-integratie in het eigen beroep. Wanneer dit in de praktijk niet mogelijk blijkt, is het in het belang van verzekeraar en verzekerde om te onderzoeken wat alternatieve beroepsmogelijkheden zijn voor de persoon met letselschade.

Wanneer een AOV-verzekerde door ziekte of handicap niet meer in staat is zijn oorspronkelijk beroep uit te oefenen, kan de vraag op tafel komen wat alternatieve beroepsmogelijkheden zijn voor de verzekerde. De verzekeraar en verzekerde kunnen dan behoefte hebben aan deskundig advies over passende beroepsalternatieven van de verzekerde.

Register BKA’s zijn bij uitstek in staat om mensen, die noodgedwongen van beroep moeten veranderen als gevolg van letselschade of arbeidsongeschiktheid, te adviseren en te begeleiden. Dit om de schadelast voor de verzekeraar te beperken, maar uiteraard ook om mensen met een ziekte of handicap een nieuw perspectief te bieden.

In veel gevallen wordt daarbij nauw samengewerkt met Register Arbeidsdeskundigen, die hierin ook vaak een regisserende en verwijzende rol hebben.