1. Inschrijving verlengen

Inschrijving verlengen

Inschrijving verlengen

Het Bestuur gaat de inschrijving in het Register wijzigen. Dit gaat pas in voor de vanaf 1 januari 2015 nieuw-geregistreerden.Dus alleen van toepassing voor verlenging vanaf 1 januari 2020.

Verlengen voor Register BKA's met een inschrijving vóór 1 januari 2015

De vóór 1 januari 2015 reeds geregistreerden kunnen volstaan met de bestaande methode:De herregistratie wordt bekrachtigd door het invullen van het formulier met persoonlijke gegevens, een casebeschrijving overeenkomstig het in te vullen format en de betaling van de verlengingsbijdrage van € 35,00,  over te maken op NL53INGB 0002696345.

Let op: uw verlenging wordt pas geactiveerd, nadat wij uw betaling hebben ontvangen.

Hieronder de formulieren die u kunt gebruiken voor de verlenging van uw inschrijving.

Verlengen voor Register BKA's met een inschrijving ná 1 januari 2015

De inschrijving in het Register moet om de vijf jaar worden verlengd. Belangrijke reden voor deze verlenging is de blijvende borging van de kwaliteit van de ingeschreven adviseurs.

Alle ingeschrevenen dienen per periode van vijf jaar aan te tonen dat zij hun deskundigheid op een kwalitatief hoog niveau hebben bijgehouden. Dit gebeurt door het verzamelen van PE-punten (Permanente Educatie).

Voor de herregistratie (= verlenging) is het nodig om in vijf jaar tijd 400 PE-punten te verdienen. Deze PE-punten moeten worden verdeeld over minimaal drie van de zes domeinen die hieronder zijn beschreven. Om te voorkomen dat één activiteit onevenredig zwaar meetelt moeten er minstens vijf verschillende soorten activiteiten zijn gedaan. Omdat het Register bij uitstek borg staat voor kwaliteit van psychodiagnostische kennis zijn activiteiten binnen dit domein verplicht.

Uiteraard moeten de punten kunnen worden aangetoond en controleerbaar zijn. Er moet een overzicht worden bijgehouden (het format PE-punten) en “bewijslast” toegevoegd (bijv. het certificaat van een cursus of workshop).

De domeinen (waar uit minimaal drie activiteiten moeten worden gedaan) zijn:

  1. Diagnostiek, psychologische tests en het gebruik er van zoals trainingen en workshops van testuitgevers m.b.t. hun testmaterialen; opleiding diagnostiek, gebruikstraining van het LDC; intervisie/diagnostiek/casusbespreking met een collega.
  2. Communicatieve vaardigheden, coaching en gespreksvoering zoals cursussen, trainingen op dit gebied (bijv. socratische gespreksvoering, oplossingsgerichte gespreksvoering, IBSR maar ook supervisie/intervisie en literatuur).
  3. Ontwikkelings- en levenslooppsychologie (loopbaanpsychologie), bijvoorbeeld cursussen en trainingen van het CINOP, opleiding of cursus aan Universiteit of Hogeschool op dit terrein; literatuur; intervisie.
  4. Kennis van beroepen en – opleidingen zoals het bezoeken van een beurs, workshop kennis van beroepen (Saxion), bezoek aan beroepenmarkt, open dag van een school, NVS dagen, bedrijfsbezoek, docentactiviteiten op dit terrein, literatuur.
  5. Specialistische gebieden van de psychologie in relatie tot BKA en (school-) loopbaanbegeleiding zoals een cursus/workshop/studiedag over bijv. dyslexie, autisme.
  6. Algemene activiteiten, zoals bestuursactiviteiten binnen het werkveld, andere niet-inhoudelijke activiteiten binnen het werkveld (ter beoordeling bestuur), lezen van algemene literatuur en vakbladen op het werkveld gericht, intervisie/supervisie.

Toekenning van het aantal PE-punten:

PE-punten worden als volgt aan activiteiten toegekend: 5 punten per uur, 20 punten per dagdeel en 40 punten per dag.

Literatuurstudie: maximaal 5 punten per jaar

Publicaties: maximaal 40 punten per jaar, ter beoordeling aan het bestuur

Bestuursactiviteiten: maximum van 40 punten per jaar

De punten dienen in vijf jaar te worden behaald: 80 punten per jaar, 400 punten per periode van vijf jaar.

De punten moeten worden gespreid over minimaal drie domeinen (van de zes) en tevens een variatie in het aantal activiteiten (minstens vijf verschillende).

Verplicht is in elk geval een activiteit op het terrein van de psychodiagnostiek!

Alle activiteiten moeten met documentatie worden onderbouwd en verzameld in het bijgeleverde Excel-bestand

Bij de beoordeling van de verlengingsaanvragen bekijkt het bestuur alle ingeleverde documenten en beoordeelt of betrokkene in aanmerking komt voor herregistratie.

Samenvattend: om voor herregistratie in aanmerking te komen moeten alle ingeschreven de volgende documenten aanleveren: